dlaczego tworzenie kapitału ludzkiego jest nazywane inwestowaniem


Uzasadnienie dokonywania inwestycji w kapitał ludzki AUTOR E. Skrzypek J. Fitz-enz D. Lewicka P. Kopijer M. Świeży S.R. Domański T. Boeri, J. van Ours M. Czyż N. Doraczyńska UZASADNIENIE INWESTOWANIA W KAPITAŁ LUDZKI Inwestowanie w kapitał ludzki jest najbardziej intratną inwestycją, gdyż wiedza ludzka jest niezbędna w procesie podejmowania decyzji na każdym szczeblu zarządzania organizacją, szczególnie obecnie, w warunkach zmian bliższego i dalszego otoczenia ...

koncepcji kapitału ludzkiego zauważa się od lat osiemdziesiątych-dziewięćdziesiątych. Podstawą teorii kapitału ludzkiego jest szeroko rozumiane inwestowanie w człowie-ka. Szczególnie związane jest to z inwestowaniem w kształcenie i rozwój kwalifikacji pracowników8. Toteż jak wskazuje A. Oleksiuk, zasób ten nie jest dany przez genetykę

Inwestowanie w pracowników ma ścisły związek z tworzeniem kapitału ludzkiego w organizacji. Działania, jakie organizacja oparta na wiedzy podejmuje w tym obszarze, są bardzo szerokie, ponieważ obejmują cały szereg różnych procesów w ramach polityki personalnej (tab. 1), począwszy od planowania kapitału ludzkiego, szeroko rozumianego

Inwestowaniem w kapitał ludzki jest sponsorowanie przez pracodaw-ców nauki języków dla pracowników, jak również organizowanie im szkoleń i kursów rozwijającym ich umiejętności w wykonywanym zawodzie. Kapitał ludzki składa się z relacji, czyli zdolności człowieka do

Król H. zdefiniował zagadnienie tak, że "przez rozwój kapitału ludzkiego rozumie się zespół działań w zakresie wzbogacania wiedzy, rozwijania zdolności i umiejętności, kształtowania motywacji oraz kondycji fizycznej i psychicznej pracowników, które powinny prowadzić do wzrostu ich indywidualnego kapitału ludzkiego oraz wartości kapitału ludzkiego organizacji."(red. n. Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Naukowe PWN, str. 432).

charakteru rzeczowego np. inwestycje w kapitał ludzki, czyli wyrzeczenie się bieżącej kon- sumpcji na rzecz zdobywania wiedzy w celu uzyskania potencjalnych przyszłych korzyści. Niewątpliwie za inwestycję w kapitał ludzki uważa się edukację i szkolenia.

potencjału pracowniczego [9]. Dlatego zainteresowanie inwestowaniem przedsiębiorstwa w rozwój kapitału ludzkiego nie powinno ulegać zmniejszeniu, lecz wprost przeciwnie - wzrastać, poprzez podejmowanie takich działań w organizacji, jak m.in.: poszukiwanie sposobów zwiększania skuteczności i efektywności pracowników w

„Kapitał ludzki" jest pojęciem zróżnicowanym w ujęciu teoretycznym i praktycznym. Różnie jest postrzegany i opisywany w literaturze przedmiotu przez poszczególnych Autorów, co znacznie utrudnia jego operacjonalizację. Kapitał ludzki jest określany jako „zasób niematerialny związany z człowiekiem w miejscu pracy.

Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Warszawa 2006, s. 423 - 424. ... których żadna konkurencja nie jest w stanie dowolnie wynieść z firmy czy skopiować. Również rozwój tzw. „twardej wersji" w zarządzaniu zasobami ludzkimi, a więc

działania poszczególnych jednostek. Tak jak tworzenie kapitału fizycznego obej-muje zmiany w materiałach w celu ułatwienia produkcji, tak tworzenie kapitału ludzkiego obejmuje zmiany w umiejętnościach i zdolnościach jednostki, natomiast kapitał społeczny powstaje, gdy stosunki międzyludzkie ulegają zmianie w sposób

Podstawowym zagadnieniem dla wykorzystania i rozwoju kapitału ludzkiego w długim okresie są inwestycje w jego tworzenie. W skali makroekonomicznej będą one wpływały bezpośrednio na rozwój gospodarczy danego kraju, poprzez ścisły związek kapitału ludzkiego z funkcjonowaniem

Rozważania w artykule koncentrują się na kwestiach związanych z inwestowaniem przez gospodarstwa domowe w kapitał swoich członków. To właśnie efektem działań podejmowanych przez gospodarstwo domowe związanych z potrzebami jego członków jest tworzenie kapitału ludzkiego zarówno w wymiarze ilościowym, jak i jakościowym.

Ponieważ inwestycje w edukację, umiejętności i zdrowie znacznie zwiększają produktywność mężczyzn, inwestowanie w kapitał ludzki nazywane jest również inwestycjami w ludzi lub inwestycjami w ludzi. Jednym z głównych zadań stojących przed krajami rozwijającymi się jest budowanie kapitału ludzkiego.

miejsce coraz ważniejsze w porównaniu z inwestowaniem w sferę materialną, która ... Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Warszawa 2006, s. 52 4 Ibidem, s. 52 5 Ibidem, s. 51. 179 na traktowaniu każdego pracownika jako źródła potencjalnych możliwości, korzyści ... Zarządzanie zasobami ludzkimi ...

Za przyczynę powstania teorii kapitału ludzkiego uważa się, co także podkreślają jej współcześni twór-cy, niedostateczne wyjaśnienie „problemu reszty" w modelach dotyczących wzrostu gospodarczego. Becker wskazuje, iż genezy jego prac nad koncepcją kapitału ludzkiego upatrywać należy w odkryciu, iż nie jest

Wielu badaczy wskazuje, że kapitał ludzki jest bardzo istotny dla rozwoju przedsiębiorstwa. Nieodłącznie związany jest on z pracownikami, który wykorzystują swoje kompetencje, sprawność intelektualną, motywację i predyspozycje do pełnienia określonych ról organizacyjnych, w tym kształtowania relacji wewnątrz organizacyjnych i

Kapitał ludzki określa zdolność człowieka do wykonywania pracy (Giménez, 2005, s. 105). Najogólniejsza definicja kapitału ludzkiego mówi, że są to wartości ukryte w członkach organizacji (Jabłoński, 2002, s. 14). Kapitał ludzki to podstawowy składnik kapitału intelektualnego organizacji.

Współczesna, dynamicznie zmieniająca się gospodarka nazywana jest gospo-darką opartą na wiedzy, w której znaczenie kapitału ludzkiego staje się najistotniej-sze. Celem artykułu jest wykazanie, że kapitał ludzki staje się głównym elementem budowania przewagi konkurencyjnej, gdyż to właśnie ludzie stanowią współcześnie

kapitału ludzkiego poczynając od J.R.Walsha do G.S.Beckera i T.W. Schultza. Prekursorem tej koncepcji był A. Smith, zwolennikiem zaś takiego sposobu myślenia J.S. Mill.

człowiek (podstawa dla kreowania kapitału ludzkiego). Tylko z jego inspiracji, woli, potrzeb, generowania jest wiedza, następnie przetwarzana, przekazywana, upowszechniana poprzez kontakty interpersonalne w ramach organizacji. Wobec tego o efektywności firmy inteligentnej, budującej trwałe podstawy

Tytuł: Zarządzanie zasobami ludzkimi; Wydawnictwo Dom Wydawniczy Pwn, Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe Pwn; Stan: nowy, pełnowartościowy produkt; Model: WK037726; EAN: 9788301148133; ISBN: 9788301148133; Język: polski; Podtytuł: Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji; Wymiary: 17.0x24.0x3 cm

Ocenianie pracowników jako element rozwoju kapitału ludzkiego w organizacji 61 odpowiednich ludzi i tworzenie warunków skłaniających ich do aktywnego uczestnictwa w życiu organizacji i do efektywnej pracy jest wielka sztuką nowoczesnego zarządzania. Pracownicy to podstawowy zasób, a jednocześnie cenne źródło wszelkich sukcesów

Funkcja personalna jest to jedna z funkcji przedsiębiorstwa.Obejmuje ogół zagadnień koncentrujących się wokół ludzi zatrudnionych w przedsiębiorstwie, np. zatrudnianie, gospodarowanie nimi, pomoc w rozwoju zawodowym.Funkcja personalna może być rozpatrywana zarówno pod kątem analizy teoretycznej (filozofia, szkoły, modele), ale również analizy praktycznej (procesy, procedury ...

tak tworzenie kapitału ludzkiego obejmuje zmiany w umiejętnościach i zdolnościach jednostki, natomiast kapitał społeczny powstaje, gdy stosunki międzyludzkie ulegają zmianie w sposób ułatwiający współpracę i współdziałanie. W badaniach kapitału społecznego Paul Bullen i Jenny Onyx wyróżniają sześć

Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego • Dobre praktyki firm skandynawskich w obszarze odpowiedzialności społecznej 5 W ciągu ostatnich 2 lat badane firmy skandynawskie zdecydowanie częściej prowadziły działalność w Polsce zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu niż firmy polskie o podobnej wielkości.

ludzki staje się do pewnego stopnia funkcją PKB per capita. Jest zatem oczywiste, że w krajach ubogich niedostatek oszczędności krajowych nastręcza poważne problemy dla wzrostu inwestycji w człowieka. Jeśli zatem kapitał ludzki jest fundamentem trwałego wzrostu gospodarczego to wysoka jego dynamika jest możliwa dopiero wówczas, gdy go-

Formy kapitału. Kapitał może występować w trzech formach: finansowej, rzeczowej (maszyny, wyposażenie, urządzenia czy budynki wykorzystywane w procesie produkcji), niematerialnej: projekty rozwiązań technologicznych, programy komputerowe, patenty, prawa autorskie. Kapitał w przedsiębiorstwie. Dobra finansowe lub materialne o wymiernej wartości pieniężnej, którymi można ...

Zjawisko to jest nazywane moralnym zużyciem kapitału ludzkiego i powstaje w wyniku dezaktualizacji posiadanej wiedzy czy umiejętności, np. jako efekt przedłużającego się bezrobocia (por. m.in. Mincer 1974). Możliwe jest odtworzenie tego potencjału, jednak konieczne nakłady rosną wraz z upływem czasu.

mach projektu Bilansu Kapitału Ludzkiego (BKL) - przyniósł dalsze pogłębienie się napięć na rynku pracy w większości państw OECD, w tym, niestety, także w Polsce. Jesteśmy dalecy od tak dramatycznego po-ziomu bezrobocia, jakiego doświadczają państwa Europy Południowej, zwłaszcza Hiszpania i Grecja, czy

20 maj 2020 14 sty 2020 13 sty 2015 1 sty 2021

About dlaczego tworzenie kapitału ludzkiego jest nazywane inwestowaniem

About

Digital Compliance Disclosure


We and our partners use technology such as cookies and localStorage on our site to personalise content and ads, provide social media features, and analyse our traffic. Click to consent to the use of this technology across the web or click Privacy Policy to review details about our partners and your privacy settings.
Category

Recently

Newly