Kategorie
Prawo

Sąd arbitrażowy

Sąd arbitrażowy to specjalny rodzaj sądu, który zajmuje się rozstrzyganiem sporów pomiędzy stronami za pośrednictwem arbitrażu. Arbitraż to alternatywna metoda rozwiązywania sporów, która polega na powierzeniu rozstrzygnięcia konfliktu osobie trzeciej, zwanej arbitrem, która jest wyznaczana przez strony lub przez specjalne instytucje arbitrażowe.

Sąd arbitrażowy jest często wykorzystywany w przypadku spraw gospodarczych i handlowych, gdy strony chcą uniknąć kosztów i czasu związanego z rozstrzyganiem sporu przed sądem powszechnym. Sądy arbitrażowe działają na podobnych zasadach co sądy powszechne, ale są one bardziej elastyczne i szybsze w rozstrzyganiu spraw.

Sąd arbitrażowy może rozstrzygać różnego rodzaju spory, takie jak na przykład:

  • spory dotyczące umów handlowych,
  • spory między przedsiębiorcami,
  • spory dotyczące należności pieniężnych,
  • spory dotyczące nieruchomości,
  • spory międzynarodowe.

W Polsce sądy arbitrażowe działają przy Polskiej Izbie Inżynierów Budowlanych oraz przy Polskiej Izbie Gospodarczej.